39

Gdańska Piesza Pielgrzymka

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

A.D. 2021 (28 lipca - 12 sierpnia)

Każdy z uczestników pielgrzymki będzie zobowiązany podpisać poniższe oświadczenie!

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………, posiadający/a PESEL ……………………………,

potwierdzam zapoznanie się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa sformułowanymi w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. Zobowiązuję się do stosowania wskazanych Wytycznych. Przyjmuję do wiadomości, że wskazane Wytyczne mogą ulec zmianie w trakcie trwania pielgrzymki i zobowiązuje się do stosowania każdocześnie aktualnych Wytycznych. Mam świadomość tego, iż pielgrzymka może zostać rozwiązana w każdym czasie na podstawie decyzji organów administracji publicznej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy tego, iż uczestnicząc w pielgrzymce ponoszę ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2, wywołującym między innymi chorobę COVID-19, która prowadzi do nieodwracalnych zmian w obrębie płuc oraz śmierci. Ponoszę pełną odpowiedzialność osobistą związaną z uczestnictwem w pielgrzymce oraz związanych z tym ryzyk i mam świadomość, że zakażenie wirusem SARC-COV-2 może prowadzić także do zakażenia osób pozostających ze mną w kontakcie. Z tytułu uczestnictwa w pielgrzymce oraz ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 nie będę formułował żadnych roszczeń do organizatorów pielgrzymki.

 

…………………………………

czytelny podpis i data

INTENCJA+

System rezerwacji intencji Mszy św.
Wsparcie Biura Parafialnego

parafiaplus.pl